ProGeo Cezary żurkowski

ProGeo

Usługi geodezyjne.
Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne w powiecie sokólskim. Naszymi kontrahentami są urzędy administracji samorządowej, duże przedsiębiorstwa, firmy oraz osoby prywatne.
*
Opracowania do celów prawnych:
*
- analizy geodezyjno - prawne stanu własności
- mapy do celów prawnych
- mapy do celów sądowych
- dokumentacje do zwrotów nieruchomości
- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia
*
Obsługa inwestycji:
*
- kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
- geodezyjna obsługa inwestycji dla potrzeb inwestora
- geodezyjna obsługa budowy tras drogowych
- mapy do celów projektowych (w dowolnych formatach)
- wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia
podziemne)
- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
- pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
- inwentaryzacje istniejących obiektów (suwnice, kominy, elementy konstrukcji, itp.)
*
Inne opracowania geodezyjne:
*
- wznowienia granic
- mapy numeryczne w różnych formatach
- modernizacja ewidencji gruntów, tworzenie ewidencji budynków i lokali
- pomiary wysokościowe (niwelacja)
- tworzenie numerycznego modelu terenu
- pomiary i obliczenia powierzchni pomieszczeń (przemysłowych, biurowych,
mieszkalnych)
- niestandardowe opracowania geodezyjne